БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва +74999384765, Санкт-Петербург: +78124256482, Общий: +78003332987

Образец заявления о расторжении

Тел. _______________________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

"О расторжении брака"

Между мной и ответчиком «____» _________________ года был заключен брак, зарегистрированный __________________________ городским отделом регистрации актов гражданского состояния г. _______________, _________________ области, актовая запись N ____________.

В период брака у нас «_____» __________________г. родился (ась) сын (дочь) _____________________________________, что подтверждается свидетельством о рождении серии ______ № _________________ от _________________, выданного ____________________ городским отделом регистрации актов гражданского состояния г. _______________, _________________ области, актовая запись N __________.

Совместная жизнь с ответчиком не сложилась. Фактически, брачные отношения между нами прекращены с _______________ 20___г. Между мной и ответчиком постоянно возникают необоснованные ссоры, инициатором которых выступает ответчик, что сопровождается ____________________________________________________________________________________.

Ответчик не принимает надлежащего участия в воспитании ребёнка. Все мои попытки сохранить брачные отношения не увенчались успехом, в связи с чем, примирение и дальнейшая наша совместная жизнь невозможна.

Спор по определению места жительства, а также участия ответчика в воспитании ребёнка отсутствует.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 104, 105, 109, 110, 112, СК Украины, ст. ст. 3, 81, 118 – 120 ГПК Украины,

ПРОШУ СУД:

1. Принять настоящее заявление к рассмотрению.

2. Расторгнуть заключенный «___» ___________________г. брак между мной и ответчиком.

3. Взыскать с ответчика в мою пользу судебные расходы.

4. Расходы по выдачи свидетельства о расторжении брака возложить на ответчика.

Приложение: копия свидетельства о рождении ___________ серии ___ № _______________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице

копия свидетельства о заключении брака серии _______ № __________________ от ________________ – 1 экземпляр на 1 странице

квитанция об оплате гос. пошлины в размере 8,50грн. – 1 экземпляр на 1 странице

квитанция об оплате расходов на ИТО в размере 31,25грн. - 1 экземпляр на 1 странице

«___» ___________ 20___г.

_______________________

_______________________

(подпись)

Образец иска о расторжении брака

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

20.09. 2000 р. року я зареєстрував шлюб з Івановою (Петровою) Світланою Едуардівною (далі за текстом - відповідачка), про що відділом РАГС Залізничного району м. Сімферополя було видано свідоцтво про одруження від 20.09.2000 р. серія: І-АП №093835.

З в ідповідачкою я проживав однією сім'єю до грудня 2009 р.

Від цього шлюбу у нас є діти: Іванова Василиса Іванівна 21.10.2002 року народження та Іванова Анна Іванівна 12.07.2005 року народження, які на даний момент проживають разом із відповідачкою.

Спільне життя у мене з відповідачкою не склалося, оскільки ми маємо зовсім різні погляди на життя та різні характери. Через різні склади характерів і різні погляди на сімейні стосунки в сім’ї виникали непорозуміння та сварки, які привели до розпаду сім’ї.

З початку 2009 року ми припинили спільне життя, проживаємо окремо, не ведемо спільного господарства, маємо окремий бюджет. На даний момент шлюб існує формально.

Після фактичного розриву сімейних стосунків у нас не залишилося неврегульованих майнових питань, зокрема. спору про поділ спільного майна, набутого за час шлюбу.

Крім того, між нами повністю врегульовано питання щодо розміру моєї допомоги на утримання дітей, які залишились з відповідачкою. Рішенням суду встановлено суму аліментів на утримання дітей у розмірі 30 відсотків моїх доходів (копія рішення додається). Обов’язки щодо утримання дітей я виконую добросовісно в повному обсязі.

Відповідно до ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Відповідно до ст.112 цього ж кодексу суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.

Відповідно до частини другої цієї статті суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

З часу припинення шлюбних відносин та окремого проживання примирення між нами не відбулось. Ні я, ні відповідачка не вважаємо можливим збереження сім’ї. Однак, враховуючи у нас наявність неповнолітніх дітей, вважаю, що питання про розірвання шлюбу має бути вирішено в судовому порядку.

Подальше існування формального шлюбу буде суперечити моїм інтересам, інтересам відповідачки та наших дітей.

З урахуванням досить тривалого часу з моменту фактичного розірвання сімейних відносин та відсутності жодних обставин примирення за цей час, вважаю, що не будуть доцільними вжиття заходів для нашого примирення і з боку суду.

Зважаючи на вищевиклад ене, керуючись ст. ст. 105, 110, 112 Сімейного кодексу України, ст. ст. 8, 10, 60, 208, 212, 213, 214, 215 ЦПК України:

ПРОШУ:

Шлюб між Івановановим Іваном Івановичем та Івановою (Герасимовою) Світланою Едуардівною, зареєстрований 20 вересня 2000 р. за актовим записом № 328 Відділом реєстрації актів громадянського стану Залізничного району м. Сімферополя з видачею свідоцтва про одруження серія: І-АП №093835, - розірвати .

Исковое заявление о расторжении брака, образец оформления

Расторжение брака в суде - крайняя мера для оформления развода между супругами, поскольку суд расторгает брак только в том случае, если муж и жена не смогли прекратить свои брачные отношения в органах ЗАГС.

Чаще всего, разбирательства по поводу расторжения брака в суде происходят в том случае, когда стороны не могут прийти к соглашению и оформить развод в упрощенном порядке. Нередко в суд с заявлением о разводе стороны обращаются и в случае наличия разногласий в вопросах раздела имущества или воспитания совместных детей, однако и простое нежелание второго супруга оформить развод может стать поводом для обращения в суд.

Дела о расторжении брака находятся в компетенции мировых судей, за исключением случаев, когда между сторонами присутствуют споры о воспитании и месте проживания их общих несовершеннолетних детей .

Подача иска в мировой суд по поводу расторжения брака облагается уплатой государственной пошлины. размер которой устанавливается Налоговым кодексом. Сегодня государственная пошлина при подаче иска о разводе составляет 400 рублей, и уплатить ее необходимо лицу, являющемуся истцом по данному делу.

Исковое заявление необходимо направить мировому судье на судебном участке, работающем по месту проживания ответчика. В исковом заявлении необходимо указать основание, по которому подается иск. В случае оформления развода без наличия иных споров таким основанием будет являться несогласия второго супруга на расторжение брака.

Форма искового заявления является достаточно свободной, однако при подаче заявления соблюсти основные правила составления исков все-таки желательно.

Ссылки на нормативно-правовые акты в исковом заявлении не обязательны, поэтому конкретные статьи и положения закона в заявлении можно не указывать.

Стоит отметить, что суд может расторгнуть брак и без участия в деле ответчика в том случае, если ответчик знал о производстве по данному делу, но не явился на судебное разбирательство более двух раз. Неявка ответчика на судебное разбирательства автоматически воспринимается как его несогласие отстаивать свою точку зрения и расценивается судом, как согласие на расторжение брака.

Суд может предоставить супругам срок для восстановления отношений, однако такого предложения можно избежать в том случае, если в суде обе стороны заявят, что в сроке для примирения не нуждаются.

Примерная форма искового заявления для категории дел о расторжении брака

В_________________

(Наименование мирового суда с

указанием номера судебного участка)

города_____________

Истец:_____________

(Указать полные Ф.И.О заявителя,

адрес, контактный телефон)

Ответчик:_____________

(указать полные Ф.И.О ответчика,

адрес, контактный телефон)

Исковое заявление о расторжении брака

Образец заявления о расторжении

Мы с ответчиком (Ф.И.О. ответчика) вступили в брак, который был зарегистрирован ________ (дата регистрации брака) в __________ (адрес регистрации брака). Впоследствии наша совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и поэтому совместно мы не проживаем уже с _______ (дата прекращения совместного проживания). Совместное хозяйство нами так же не ведется.

Дети от моего брака с ответчиком отсутствуют, имущественных претензий друг к другу не имеется. Ответчик против расторжения брака возражает, своего согласия не дает, хотя и наша дальнейшая совместная жизнь с ответчиком не представляется мне возможной.

Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов,

Прошу:

1)Расторгнуть мой брак с ответчиком (Ф.И.О. ответчика), заключенный___________(дата регистрации брака) в __________ (адрес регистрации брака).

К исковому заявлению прилагаю следующий перечень документов:

1)Копию искового заявления для ответчика.

2)Оригинал свидетельства о государственной регистрации брака.

3)Квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины.

Дата_____________ Подпись____________

(дата подачи заявления) (подпись заявителя с расшифровкой)

Заявление о разводе в ЗАГС

Заявлением о разводе в ЗАГС называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган местного самоуправления в отношении развода в ЗАГС. Заявление, в отличие от жалобы, не связано с нарушением его законных интересов и прав и не содержит просьбы устранить таковое нарушение, а направлено исключительно на реализацию интересов и прав заявителя или устранение каких-либо недостатков в работе предприятий, организаций, учреждений. 3аявления можно подать и в устной, и в письменной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен тому, как рассматриваются жалобы.

Образец заявления о разводе в ЗАГС

Образец иска о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка

Семейные правоотношения, иски в суд, образец иска о расторжении брака, иск в суд о расторжении брака, исковое заявление о взыскании алиментов

В ___________ горрайонный суд ____________ области

Истец: _____________, проживающая по адресу: ул. _______, дом__ ,кв. __, г.______________, почтовый индекс _____

Ответчик:______________, ______________ проживающий по адресу: ул. _____, д. ___ кв.__, г.______________, почтовый индекс _____

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка

01 апреля 1990 года я заключила брак с гр.____________, который мы зарегистрировали в отделе регистрации актов гражданского состояния ______________ горисполкома ______________области актовая

От брака мы имеем дочь - _________, ___ декабря 1992 года рождения, которая проживает вместе со мной и находится на моем иждивении.

Начиная с осени прошлого года, ответчик начал встречаться с другой женщиной, в результате чего наша дальнейшая совместная жизни и сохранение брака стало противоречить моим интересам. В связи с этим в начале марта этого года я прекратила с ним брачные отношения и перестала вести совместное хозяйство.

Примирение между нами невозможно, поскольку ответчик проявляет намерение вступить в брак с другой женщиной.

Совместное имущество мы разделили добровольно.

Муж на расторжение брака согласен. Брак мы разрываем впервые.

По договоренности между нами дочь останется проживать вместе со мной.

На ее содержание я желаю взыскивать с ответчика алименты. Он работает в открытом акционерном обществе ____ на должности _________, получает заработную плату и в соответствии со ст. 180 Семейного кодекса Украины обязан содержать ребенка.

На основании изложенного и в соответствии с ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112, ст. 180, ч. 3 ст. 181, 182, ч. 1 ст. 183, ч. 1 ст. 191 СК Украины, руководствуясь ч. 1 ст. 88, п. 1 ч. 1 ст. 367 ГПК Украины

ПРОШУ:

1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком гр.__________, зарегистрированный 01 апреля 1990 года в отделе регистрации актов гражданского состояния ______________ горисполкома ______________ области, актовая запись 156.

2. Взымать с гр.__________, 1961 года рождения, уроженца и жителя г. ______________ ______________ области, алименты в мою пользу на содержание дочери ________, ___ декабря 1992 года рождения, в размере 1/4 части всех видов его заработка (дохода). но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан ежемесячно, начиная взимать со дня предъявления иска в суд и до достижения дочерью совершеннолетия.

3. Государственную пошлину, которая подлежит взысканию при регистрации расторжения брака в органах регистрации актов гражданского состояния, взыскать с ответчика.

4. Допустить немедленное исполнение решения суда в части взыскания алиментов в пределах суммы платежа за один месяц.

5. Взыскать с ответчика в мою пользу судебные издержки.

Приложения:

1. Свидетельство о заключении брака.

2. Копия свидетельства о заключении брака.

3. Две копии свидетельства о рождении дочери.

4. Справка с места жительства.

6. Справка о зарплате ответчика.

6. Квитанция об уплате судебного сбора.

7. Копия квитанции об уплате судебного сбора.

9. Копия квитанции об оплате расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела.

10. Две копии искового заявления.

Рекомендуемый материал:

Источники:
myadvokat.at.ua, bludov.ucoz.ru, razvodimsja.com, biznes-prost.ru, sova.biz.ua

Следующие документы:


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения


Вас может заинтересовать

Популярное